Skåp med pennor och målargrejer

Lärvux på gymnasial nivå

Inom Lärvux finns fristående kurser på tre olika nivåer. Kurserna läser du oftast en förmiddag eller eftermiddag i veckan. Du kan även ansöka om att få läsa fler än en kurs per termin. Det finns också möjlighet att studera med stöd av Bliss för dig som behöver det.

Svenska eller Svenska
som andraspråk

Inom ämnet svenska får du träna på att
tala, lyssna, läsa och skriva. Du får läsa
olika texter och diskutera innehållet för
att förstå vad andra uttrycker. Du får träna
på att uttrycka egna tankar och idéer och
att söka information på olika sätt. Du får
skriva texter och lära dig att använda olika
hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
I kursen ingår att läsa skönlitteratur och att
kunna berätta om det du har läst. Du som
har ett annat modersmål än svenska ska
välja kursen svenska som andraspråk.

– Svenska 1
– Svenska 2
– Svenska som andraspråk 1
– Svenska som andraspråk 2

Engelska

I ämnet engelska får du träna på att tala,
läsa, skriva och förstå engelska i vardagliga
situationer. Du får träna på att läsa, förstå
och skriva engelska texter. Du får även
berätta för andra på engelska om det du
har läst eller upplevt. Kursen tar också upp
stavning, grammatik och hur du kan söka
information på engelska genom internet.

– Engelska 1
– Engelska 2
– Engelska 3

Matematik

Inom ämnet matematik får du träna
på de fyra räknesätten och på att lösa
matematiska problem med huvudräkning
och miniräknare. Du får träna på att förstå
klockan och olika tidsbegrepp. Du får
också träna på att förstå pengars värde
och att mäta och jämföra längd, vikt,
volym och temperatur. Kursen tar också
upp ekvationer, geometri, procenträkning,
tabeller och diagram.

– Matematik 1
– Matematik 2
– Matematik 3

Samhällskunskap

I ämnet samhällskunskap får du lära dig om
demokrati, politik och om mänskliga rättigheter.
Du får lära dig hur det svenska samhället fungerar,
om lagar och regler och om dina rättigheter och
skyldigheter i samhället. Kursen tar även upp
frågor om privatekonomi, arbetsmiljö och om
arbetsmarknadens villkor.

– Samhällskunskap 1
– Samhällskunskap 2

Historia

I ämnet historia får du lära dig om olika
historiska skeenden och hur det påverkar
vår nutid. Du kommer också lära dig mer om
olika historiska epoker och hur levnadsvillkor
för människor har sett ut förr. Du kommer få
träna på att tolka historiska källor och
värdera deras trovärdighet.

– Historia 1
– Historia 2

Geografi

I ämnet geografi får du lära dig om olika
världsdelar och att använda karta. Du får lära
dig om olika naturresurser och deras betydelse
för människor och djur. Kursen tar också
upp orsaker till fattigdom och ohälsa i olika
delar av världen. Du får även lära dig om
klimatförändringar och vilka konsekvenser de
kan få och om betydelsen av hållbar utveckling.

– Geografi 1
– Geografi 2

Människan

I kursen Människan får du lära dig om
hur olika kulturer påverkar människors
livsvillkor och vardag. Du får lära dig om
hur du kan bemöta människor i olika
sociala sammanhang och om normer,
värderingar och regler. Kursen tar även upp
mänskliga rättigheter, barnkonventionen,
social tjänstlagen och ideella verksamheter.

Hälsa

I kursen Hälsa får du lära dig om hälsa,
ohälsa och om samhällets mål kring hälsa
för hela befolkningen. Du får lära dig
om människans livsvillkor och om hur
levnads vanor påverkar hälsan, till exempel
kost, fysisk aktivitet och sociala relationer.

– Hälsa 1
– Hälsa 2

Hemkunskap

I kursen Hemkunskap får du lära dig att
planera måltider och laga mat efter recept.
Du får lära dig att jämföra varor utifrån
pris, kvalitet, miljömärkning och om
sambanden mellan mat och hälsa. Du
får även lära dig att beräkna kostnader
för boende, mat och fritid. Kursen tar
också upp hur Internethandel, lån och
abonnemang fungerar.

– Hemkunskap 1
– Hemkunskap 2

Data- och digital kompetens

I kursen Data- och digital kompetens får du lära
dig hur du kan göra bankärenden, deklarera
och hur du hanterar inloggningsuppgifter. Du får
lära dig om sociala medier och om hur du kan
använda dessa på ett säkert sätt. Du får också
lära dig om surfplattor, mobiltelefoner och olika
metoder för att söka information på internet.
Kursen tar även upp etiska frågor och lagen
om upphovsrätt.

Medieproduktion

I kursen Medieproduktion får du lära dig hur
du kan skapa olika produktioner till exempel
genom att skriva, filma eller göra utställningar.
Du kommer också att prova på att fotografera,
filma och göra ljudupptagningar

Trafikantkunskap

I kursen Trafikantkunskap får du lära dig
om olika trafiksituationer och om trafikregler
för fotgängare, cyklister och förare av
motorfordon. Du får lära dig om risker i
trafiken i samband med alkohol och andra
droger. Kursen tar även upp vad som krävs
för att ta körkort.

Bild

I bildkurserna får du lära dig olika tekniker inom
bild och form genom teckning, måleri, collage,
foto, skulptur, komposition och färglära. Du får
även lära dig att tolka och samtala om bild och
form. Kursen tar också upp hur bilder kan
användas på olika sätt och i olika sammanhang.

– BIld 1
– Bild 2
– Bild 3

Dans

I kursen Dans får du lära dig att dansa själv och
med andra och hur du använder dansen som
uttrycksmedel. Du får även lära dig om dans i
olika delar av världen och träna på olika typer av
dans- och rörelseövningar. Kursen tar också upp
ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet inom dans.

– Dans 1
– Dans 2
– Dans – Specialområde

Teater

I kursen Teater får du lära dig om teatern som
konstform och hur du förmedlar tankar, känslor
och budskap genom kroppen, rösten och
rörelser till en publik. Kursen tar även upp
teaterns tre hörn, scenografi, teaterns
historia och ergonomi.