Plan – Allas lika värde
Studium

Inledning

Diskrimineringslagen finns för att säkerställa allas lika värde. Lagen innehåller dels regler som förbjuder diskriminering, dels regler som ska främja lika rättigheter och möjligheter. Alla individer har enligt lagen skydd mot diskriminering och trakasserier i kontakt med det offentliga.

Inom Område vuxenutbildning och yrkeshögskola accepteras inte diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Alla på skolan har en skyldighet att se till att sådant inte sker. Vid kännedom om att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling förekommer ska man uppmärksamma detta. Elever/studerande ska meddela rektor, utbildningsledare, lärare eller övrig personal. Medarbetare ska meddela sin arbetsgivare, facklig företrädare eller annan medarbetare, se även Utbildningsförvaltningens likabehandlingsplan. Det finns ett särskilt förbud i diskrimineringslagen mot repressalier. Repressalierförbudet skyddar den som anmält eller påtalat brister eller som medverkar i en utredning av trakasserier.

Planens främsta syfte är att främja allas lika värde, förebygga samt motverka direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Det åligger Område vuxenutbildnings och yrkeshögskolas respektive ledningsgrupper att regelbundet undersöka, analysera, åtgärda och följa upp och utvärdera att arbetet med allas lika värde bedrivs enligt denna plans intentioner. Som bilagor finns mål, resultat, analys och handlingsplan.

Vision

Vår vision är att skapa en skola och arbetsplats som är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, fri från våld och hot om våld. Vi vill skapa en skola som är fri från begränsande och uteslutande normer.

Vi vill skapa en inkluderande skola och arbetsplats där människors lika värde och rättigheter respekteras. Vi vill arbeta med ett normkritiskt perspektiv på vår verksamhet för att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling.

Arbetsförhållandena vid våra skolor ska vara likvärdiga för alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könöverskridande identitet och könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ansvarsfördelning

Alla anställda oavsett befattning har ett ansvar att behandla andra på arbetsplatsen på ett respektfullt sätt. Alla som upptäcker diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska agera.

Utbildningschef, rektor och chef

Utbildningschef, rektorer och chefer skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, köns-överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Utbildningschef, rektor och chef ansvarar för att

  • forma den atmosfär och de normer som skall gälla på arbetsplatsen
  • se till att all personal och alla elever/studerande känner till att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan
  • se till att åtgärder vidtas då diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks
  • bevaka och följa upp fall av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, där personal eller elev/studerande är berörd
  • klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten
  • årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan mot diskriminering och kränkande behandling