Plan – allas lika värde

Diskrimineringslagen finns för att säkerställa allas lika värde. Lagen innehåller dels regler som förbjuder diskriminering, dels regler som ska främja lika rättigheter och möjligheter. Alla individer har enligt lagen skydd mot diskriminering och trakasserier i kontakt med det offentliga.

Sjuksköterska med hjärta

Vision

Vår vision är att skapa en skola och arbetsplats som är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, fri från våld och hot om våld. Vi vill skapa en skola som är fri från begränsande och uteslutande normer.

Vi vill skapa en inkluderande skola och arbetsplats där människors lika värde och rättigheter respekteras. Vi vill arbeta med ett normkritiskt perspektiv på vår verksamhet för att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling.

Arbetsförhållandena vid våra skolor ska vara likvärdiga för alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könöverskridande identitet och könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Studenter

Ansvarsfördelning

Alla anställda oavsett befattning har ett ansvar att behandla andra på arbetsplatsen på ett respektfullt sätt. Alla som upptäcker diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska agera.

Utbildningschef, rektor och chef

Utbildningschef, rektorer och chefer skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, köns-överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Utbildningschef, rektor och chef ansvarar för att

  • forma den atmosfär och de normer som skall gälla på arbetsplatsen
  • se till att all personal och alla elever/studerande känner till att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan
  • se till att åtgärder vidtas då diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks
  • bevaka och följa upp fall av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, där personal eller elev/studerande är berörd
  • klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten
  • årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan mot diskriminering och kränkande behandling