Studium får EUs kvalitetsutmärkelse i språk

Publicerad: 28 november 2022

Studium vuxenutbildning i Göteborgs Stad har arbetat med att både höja lärarkompetensen och utveckla nya undervisningsmetoder.

Studium vuxenutbildning i Göteborgs Stad har arbetat med att både höja lärarkompetensen och utveckla nya undervisningsmetoder i yrkesutbildningar för elever med annan språkbakgrund än svenska. Nu tilldelas Studium Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, The European Language Label, för 2022.

-Med ökad lärarkompetens och undervisning utifrån lärbehov ökar elevernas förutsättningar att slutföra utbildningen med godkänt resultat, vilket också stärker deras anställningsbarhet och möjlighet att utvecklas på en arbetsplats, säger Katarina Larsson, rektor på Studium.

Många utbildningar i Studiums regi är sk kombinationsutbildningar där man lär sig ett yrke samtidigt som språkinlärningen integreras i yrkesutbildningen. För att fungera fullt ut i en anställning och på en arbetsplats, som till exempel ett kök, behöver eleverna också ett väl utvecklat och funktionellt språk för just det yrkesområde inom vilket de är utbildade.

Ökad språklig spetskompetens
Här identifierade Studium ett behov av, och stor potential i, kompetensutveckling och metodutveckling för yrkes- och språklärare för att ytterligare öka den språkliga kompetensen hos eleverna.

-Vi har diskuterat och utarbetat nya metoder, förfinat vårt arbetssätt och sedan tillsammans implementerat nya lärandemål i undervisningen för att säkerställa att eleverna får med sig språklig spetskompetens i sitt nya yrke, betonar Karolina Ulenius, lärare i svenska som andraspråk på Studium.

Ökad meningsfullhet ger bättre elevresultat
Genom intervjuer och observationer har man identifierat elevbehoven och anpassat undervisningen efter dem. Yrkeslärare och svensklärare har sedan arbetat tätt tillsammans i den dagliga undervisningen för att se till att eleverna verkligen får med sig den språkliga bredd och det språkliga djup de behöver i yrkeslivet.

– Det nya arbetssättet utgår från eleven som en viktig resurs i sitt eget lärande. Med en större delaktighet blir språkinlärningen mer meningsfull för eleven, vilket också har gett större språkliga resultat, berättar Louise Tegenfeldt, lärare i svenska som andraspråk på Studium.

Samarbete och stöd till arbetsgivare
Arbetet har också öppnat ögonen för arbetsgivare om hur mycket text, instruktioner och språkliga utmaningar man faktiskt möter ute på arbetsplatsen. Man har också tittat på vilka situationer som arbetsgivarna tycker är särskilt utmanande.

-Vi ser även ett behov av att stötta alla de handledare som finns ute på arbetsplatserna, och vi har tagit fram en språkhandledarutbildning som vi just nu kör som ett pilotprojekt, säger Peter Olsson, yrkeslärare inom restaurang på Studium.

Nationellt intresse för metodiken
Studium ser redan idag ett intresse för de språkinlärningsmetoder de arbetar fram från skolor runt om i Sverige och har redan haft besök av andra städer som vill se hur de arbetar.

Internationell jury
En internationell jury med representanter från bla EU-kommissionen, Lärarnas riksförbund, Universitets- och högskolerådet och Språklärarnas riksförbund har varit beslutsfattande för utmärkelsen.

Bedömningskriterier för effektivare språkinlärning
Projektet har bla bedömts på vilket sätt motivation har förbättrat elevernas/studenternas språkkunskaper och gjort inlärningen attraktiv samt på vilket nyskapande/nydanande sätt projektet använt sig av kreativa metoder och lösningar. Man har också bedömt den europeiska dimensionen, genom att utgå från den språkliga mångfald som finns i Europa och hur man arbetat aktivt för att öka den interkulturella förståelsen, samt bedömt helhetssyn för hur elevens olika behov identifieras och hur man med utgångspunkt från dem använder olika undervisningsmetoder som genom förbättrad undervisning lett till att elever lär sig språket effektivt.

Skolverkets motivering:
Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk 2022 har tilldelats Studium Restaurang för sitt projekt ”Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever i kombinationsutbildningar”.

Ämneslärare och yrkeslärare har under ett års tid fått kompetensutveckling och tillsammans med en lärledare träffas de två gånger per månad för att diskutera didaktik och lektionsupplägg.

Både ämneslärare och yrkeslärare planerar tillsammans lektionerna, så att de kan utgöra ett stöd för elevernas fortsatta språkutveckling i yrkesämnena, men också i svenska språket.

Lärarna samarbetar även med handledarna på praktikplatsen så att undervisningen kopplas till arbetsplatsen så att den ska bli verklighetsanknuten och på så sätt stimulera och motivera eleverna till fortsatt lärande.

Läs mer om utmärkelsen på Skolverkets hemsida>

Kontaktpersoner
Katarina Larsson
Rektor, Studium
Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad
katarina.larsson@educ.goteborg.se
031-367 02 22